documentaires & filmfragmenten voor training, les en professionele ontwikkeling
films voor training, les en professionele ontwikkeling
word nu lid

Algemene voorwaarden

Ethics Filmservice B.V. 2024

 

Artikel 1

Definities

Partijen

De partijen bij deze overeenkomst zijnde Ethics Filmservice B.V (hierna: EFs) gevestigd op de Spoorlaan 21k, 5038 CB te Tilburg en Gebruiker.

Gebruiker

De zakelijke entiteit die een abonnement heeft afgesloten of gaat afsluiten bij EFs.

Derde-gebruiker

De aan Gebruiker verbonden personen die door middel van een sub-account toegang krijgen of hebben gekregen tot het Platform en de daarop beschikbare Content.

 

Content

Al het materiaal dat door EFs ter beschikking wordt gesteld aan Gebruiker via het Platform waaronder, maar niet uitsluitend, documentaires, films lesbrieven en didactisch ondersteunend materiaal.

Dienst

De abonnementenservice van EFs waarbij Gebruiker onder de voorwaarden hieronder genoemd, na betaling en uitsluitend voor professionele doeleinden, gebruik kan maken van het Platform waaronder het bekijken van Content en het bijwonen dan wel organiseren van filmbesprekingen, workshops en trainingen.

 

Platform

Het video-on-demand-platform van EFs inclusief de online evenementenomgeving.

Artikel 2

Account

2.1

Elke Gebruiker dient een hoofdaccount aan te maken.

2.2

Derde-gebruikers dienen, indien tussen Partijen overeengekomen, een sub-account aan te maken.

2.3

Het abonnement ‘Organisaties” kan sub-accounts omvatten. Het aantal sub-accounts bij het abonnement ‘organisaties’ is in beginsel onbeperkt en wordt nader afgesproken

2.4

Bij het aanmaken van een account of een sub-account is het mogelijk dat er om persoonsgegevens wordt gevraagd. Op het verwerken van deze persoonsgegevens is het privacystatement van toepassing te vinden op de website: www.ethicsfilmservice.com/privacy-statement.

2.5

Elke handeling die vanuit het hoofd- en of sub-account(s) wordt verricht, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan en/of met goedkeuring van Gebruiker. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het account en/of de Dienst komt voor rekening en risico van Gebruiker.

 

2.6

EFs kan naar eigen inzicht de toegang tot alle accounts, sub-accounts, de Dienst en/of de Content met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen indien er naar mening van EFs sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van het account en/of de Dienst. Zoals het organiseren van publieksvertoningen zoals omschreven in aritkel 6.2 en bijvoorbeeld het downloaden en aanpassen van content.

2.7

Het plaatsen of doen van uitingen op het trainingsplatform die bedreigend, onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch on racistisch zijn, is niet toegestaan en zal ten alle tijden leiden tot opschorting of beëindiging van de toegang tot het (sub)-account, de Dienst en/of de Content.

Artikel 3

Abonnement

3.1

Er zijn twee soorten accounttypes beschikbaar: ‘professional’ of ‘trainer/ docent’. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen en accounttypes tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.2

Een abonnement wordt voor organisaties aangegaan voor een periode van 36 maanden en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Voor individuele abonnees die online het abonnement zelfstandig afsluiten is de contractperiode 12 maanden en wordt jaarlijks automatisch verlengd met 12 maanden.

3.3

Een abonnement gaat in op de datum waarop EFs de aanmelding van de Gebruiker bevestigt.

3.4

Met het abonnement ‘professional’ is het Gebruiker toegestaan Content voor doeleinden genoemd in art. 6.1 in de aanwezigheid van maximaal 4 personen te bekijken en/ of te vertonen.

3.5

Met het abonnement ‘trainer of docent’ is het Gebruiker toegestaan Content voor doeleinden genoemd in art. 6.1 in de aanwezigheid van maximaal 20 personen te bekijken en/ of te vertonen. Daarnaast geeft dit abonnement toegang tot de online evenementenomgeving en contact met de filmmaker.

3.6

Met het abonnement ‘organisatie’ is het Gebruiker toegestaan Content voor doeleinden genoemd in art. 6.1 te bekijken en/ of te vertonen in de aanwezigheid van het maximaal aantal personen waarvoor een sub-account beschikbaar is Daarnaast geeft dit abonnement toegang tot de online evenementenomgeving.

3.7

Gebruiker kan geen aanspraak maken op een terugbetaling voor niet gebruikte sub licenties of gedeeltelijk gebruikte perioden.

Artikel 4

Content

4.1

EFs behoudt zich het recht voor Content zonder voorafgaande kennisgeving per direct aan te passen, te verwijderen of te wijzigen. EFs geeft geen garanties inzake beschikbaarheid van Content op het Platform.

4.2

EFs zal de Content minimaal in Full HD-kwaliteit aanbieden. Dit geldt niet voor oude maar relevante filmcontent. Om de Content met een zo hoog mogelijke kwaliteit af te kunnen spelen, is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor een apparaat/apparaten alsmede internetverbinding met voldoende capaciteit. EFs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaliteitsverlies als gevolg van gebruik van ongeschikte apparaten en/of internetverbindingen. Voor meer informatie over technische vereisten, kunt u contact opnemen met EFs: support@ethicsfilmservice.com

Artikel 5

Prijzen en betaling

5.1

De door EFs op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en excl. btw. en gelden alleen voor online afgesloten abonnementen. EFs behoudt zich het recht voor om af te wijken van de op de website vermelde prijzen in geval van op maat gemaakte offertes

5.2

EFs behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzingen zullen door EFs vooraf en tijdig aan Gebruiker bekend worden gemaakt.

5.3

De abonnementskosten worden door EFs jaarlijks aan het begin van de volgende termijn in rekening gebracht.

5.4

Gebruiker geeft EFs toestemming gebruik te maken van externe systemen en/of diensten voor het incasseren van het abonnementsgeld en/of het realiseren van toegang tot het Platform.

5.5

Indien Gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, is EFs gerechtigd om direct tot incasso over te gaan en de vordering vanaf de dag dat Gebruiker in gebreke is, te verhogen met de verschuldigde wettelijke rente en te maken buitengerechtelijke kosten.

5.6

EFs behoudt zich het recht voor indexatie op de tarieven toe te passen bij verlenging

Artikel 6

Licentie en intellectuele eigendom

6.1

Na betaling van het abonnementsgeld krijgt (Derde-)Gebruiker een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicenseerbare licentie op naam om de Content conform deze algemene voorwaarden uitsluitend in eigen professionele kring voor educatieve, begeleidings- en trainingsdoeleinden in Nederland te (laten) bekijken.

6.2

Al het gebruik van de Content anders dan overeengekomen tussen Partijen waaronder commercieel gebruik, bijvoorbeeld vertoning in ruimtes waarvoor een toegangsprijs wordt betaald, openbare horecagelegenheden, openbare film- en theatergelegenheden, alsmede gebruik voor privédoeleinden, bijvoorbeeld vertoning in huiselijke kring, is niet toegestaan, tenzij EFs hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6.3

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan Content, anders dan overeengekomen tussen Partijen of in deze voorwaarden, op welke manier dan ook openbaar te maken, te downloaden, verveelvoudigen, kopiëren, bewerken, uit te lenen of op welke manier dan ook beschikbaar te stellen aan derden die geen onderdeel zijn van de overeenkomst tussen Partijen.

6.4

Het is mogelijk dat als gevolg van een wijziging in de licentieovereenkomst tussen EFs en zijn licentieverleners bepaalde Content niet meer beschikbaar is. Zowel EFs als de licentiegevers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ontstaan bij Gebruiker of Derden-gebruikers als gevolg van opschorting, verwijdering en/of wijziging van Content.

6.5

Het is Gebruiker en Derden-gebruikers niet toegestaan de Content buiten Nederland te bekijken.

6.6

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website van EFs en het Platform waaronder, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, Content, redactionele inhoud en software berusten bij EFs en/of zijn licentiegevers. Het is (Derde-)Gebruiker niet toegestaan dit materiaal te downloaden, verveelvoudigen, kopiëren, bewerken, uit te lenen of op welke manier dan ook beschikbaar te stellen aan derden of openbaar te maken, anders dan noodzakelijk voor gebruik van de Content zoals overeengekomen tussen Partijen en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

6.7

De auteursrechten en naburige rechten voor muziek bij het vertonen van content via EFs aan publiek worden niet gedekt door de licenties van EFs. Het is helaas voor Efs niet mogelijk om deze rechten te licenceren. Indien Gebruiker voornemens is content te vertonen aan publiek, dient deze gebruiker zelf voorzieningen te treffen om aan deze rechten te voldoen. EFs verwijst u graag door naar https://www.mijnlicentie.nl/ om de benodigde licenties af te sluiten.

De gebruiker is volledig aansprakelijk voor het niet verkrijgen van de benodigde licenties en inbreuken op de rechten van de rechthebbenden en vrijwaart EFs volledig van alle claims van derden, inclusief maar niet beperkt tot claims gebaseerd op auteursrechtelijke en naburige rechten, die kunnen voortvloeien uit het niet naleven van de vereisten zoals bepaald in dit artikel. EFs is, behoudens opzet of grove nalatigheid, op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van Platform, Dienst en Content door de Gebruiker in strijd met de bepalingen van dit artikel.

Artikel 7

Aansprakelijkheid

7.1

EFs sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade die verband houdt met het gebruik van de Dienst, de Content en/of het Platform of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder, maar niet beperkt tot, storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behalve wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van EFs. EFs verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien dit het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker.

7.2

EFs is niet aansprakelijk voor Content die niet overeenkomt met inhoudelijke verwachtingen van (Derde-)Gebruiker opgewekt door bepaalde marketinguitingen zoals trailers e.d.

7.3

EFs is niet aansprakelijk voor tekortkomingen veroorzaakt door derde partijen die door EFs ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening zijn ingeschakeld.

7.4

Indien EFs op welke grond dan ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die EFs voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

7.5

Eventuele klachten over de dienstverlening kunnen ingediend worden via support@ethicsfilmservice.com

 

Artikel 8

Overmacht

8.1

In het geval van overmacht heeft EFs het recht, om naar eigen inzicht, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst tussen Partijen zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat EFs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat door EFs ingeschakelde derden zoals leveranciers, diensten, licentiegevers of andere partijen waar EFs afhankelijk van is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, gewapende conflicten, terrorisme, brand, stroomstoring, verlies of diefstal van materiaal of informatie, stakingen en werkonderbrekingen, waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onredelijk bezwarend is.

Artikel 9

Opzegging en annuleringsbeleid

9.1

Het abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd met 12 maanden.

9.2

Het online abonnement kan ten alle tijden worden opgezegd door de Gebruiker met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het abonnement verloopt dan na de afloop van de laatste abonnementsperiode.  Opzegging kan via het account op de website onder ‘abonnementen’.

Het abonnement voor organisaties kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Als Gebruiker besluit de Ethics Filmservice overeenkomst te beëindigen binnen de overeengekomen looptijd, is opdrachtgever verplicht hiervoor een afkoopbedrag te voldoen waarvan de hoogte als volgt wordt vastgesteld:

Afkoopbedrag Ethics Filmservice-abonnement:

Het in hoofdstuk “Ethics Filmservice abonnement” van deze overeenkomst aangegeven initiële Ethics Filmservice -jaarbedrag x aantal jaren contract x - reeds door de klant betaalde jaarbedragen voor dit initiële bedrag.

9.3

Na schriftelijke opzegging wordt het abonnement automatisch stopgezet na het einde van de overeengekomen periode.

9.4

EFs is een business-to-business dienst en daarmee niet beschikbaar voor consumenten. Het herroepingsrecht is daarom niet van toepassing.

Artikel 10

Toepasselijkheid voorwaarden

10.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

10.2

EFs behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is vindbaar op de website: www.ethicsfilmservice.com/algemene-voorwaarden.

10.3

De nietigheid van een bepaling uit deze voorwaarden tast de geldigheid van de andere bepaling niet aan.

10.4

Op deze voorwaarden en op de overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank in Breda bevoegd.

 

Met steun van

Met steun van